SUPRA.ART s.r.o.

Mánesova 752/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2

email: info@supra.art

www: www.supra.art

tel: +420773575558


VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD
(dále jen „Podmínky")
Chaif

I. Předmět úpravy

Provozovatelem tohoto obchodu a současně označený jako prodávající je:
SUPRA.ART s.r.o.., IČ: 02976943, sídlo firmy: Mánesova 752/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném městským soudem v Praze v odd. C 225810,

Provozovatel obchodu prohlašuje, že všechna data, jakož i ostatní informace, uvedená na tomto serveru jsou pravdivá a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání vstupenek ev. jiných produktů a zboží ze sortimentu uvedeného na internetové stránce prodávajícího www.supra.art prostřednictvím internetového obchodu a jeho prodejních modulů. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností SUPRA.ART s.r.o., a třetími osobami vyplývající z prodeje vstupenek na sportovní, kulturní a jiné akce prostřednictvím prodejní sítě provozované společností SUPRA.ART s.r.o., a též produktů s takovýmito akcemi případně souvisejících a veškeré s tímto související vztahy. Tyto podmínky rovněž upravují prodej vlastního Zboží společnosti SUPRA.ART s.r.o..


Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek


II. Pojmy

Pro účely těchto Podmínek a vztahů mezi společností SUPRA.ART s.r.o., a třetími osobami, jakož i těmito osobami navzájem, mají níže uvedené pojmy následující význam:

Akce": Koncertní, divadelní či jiné kulturní představení nebo sportovní utkání a dále všechny další události (výstavy, konference, školení, apod.) spočívající ve využití volného času spotřebitelem v předem určeném termínu a na určeném místě.

Pořadatel": Fyzická nebo právnická osoba odlišná od SUPRA.ART s.r.o., zajišťující organizaci konkrétní Akce. Údaje Pořadatelů k jednotlivým Akcím naleznete v nabídce akcí .

Zákazník": Osoba užívající prodejní sítě a služeb SUPRA.ART s.r.o., pro uzavření smluvního vztahu s Pořadatelem za účelem účasti na Akci, či koupi Produktu, a to i před uzavřením tohoto smluvního vztahu. Zákazníkem je též osoba užívající této prodejní sítě a služeb k zakoupení Zboží od společnosti SUPRA.ART s.r.o.,

Vstupenka": vydaná v prodejní síti společnosti SUPRA.ART s.r.o., opravňující držitele Vstupenky k jednorázovému vstupu na konkrétní Akci. Vstupenky zakoupit přímým on-line nákupem.

Produkt": jedná se o produkty související s nabízenými Akcemi ze sortimentu nabízeného společností SUPRA.ART s.r.o., prostřednictvím www. stránek, přičemž společnost je zprostředkovatelem prodeje produktu, a prodávajícím je Pořadatel Akce.

Zboží": jedná se o zboží ze sortimentu nabízeného společností SUPRA.ART s.r.o., prostřednictvím www. stránek, přičemž společnost je prodávajícím a zákazník kupujícím.


III. Smluvní vztahy

Pořadatelem a osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých Akcí a za dodní a kvalitu Produktů je pouze Pořadatel, nikoliv společnost SUPRA.ART s.r.o., Společnost SUPRA.ART s.r.o., pouze obstarává pro Pořadatele prodej Vstupenek na příslušné Akce Pořadatele , ev. Produktů Pořadatele


Zákazník koupí Vstupenky ( Produktu) uzavírá smluvní vztah s konkrétním Pořadatelem Akce, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitelů Vstupenek na příslušné Akci za stanovenou cenu Vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných Pořadatelem.

Za provedení a splnění Smlouvy o účasti na akci, včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené Akce, dodání a kvalitu Produktu je odpovědný výlučně příslušný Pořadatel, který si vyhrazuje právo jejich změny. Pro účely těchto Podmínek je zakoupením Vstupenky označováno uhrazení ceny za poskytnutí služby Pořadatele na základě uzavírané Smlouvy o účasti na akci. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na akci, včetně vrácení vstupného, je Zákazník povinen uplatňovat přímo u Pořadatele Akce v souladu s reklamačním řádem dle těchto Podmínek. V případně koupě Produktu toto platí obdobně.

Využitím služeb prodejní sítě společnosti SUPRA.ART s.r.o.., a užitím nebo registrací na Webovém portálu Zákazník vstupuje rovněž do vztahu se společností SUPRA.ART s.r.o.., t v rozsahu uvedeném v těchto Podmínkách, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů Zákazníka nebo užíváním rezervačních služeb sítě společnosti a vyjadřuje svůj výslovný souhlas být vázán Podmínkami.

V případěIV. Prodej

Vstupenky, Produkty a Zboží lze zakoupit případně on-line prostřednictvím Webového portálu. Cenu může kupující uhradit:

  • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému go pay
  • bezhotovostně platební kartou
  • na dobírku v případě prodeje Zboží

Smluvní vztah mezi společností SUPRA.ART s.r.o. a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je společností zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na jím určenou adresu elektronické pošty.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Prostřednictvím Webového portálu lze na jednu objednávku objednat maximálně … Vstupenek na jednu Akci v různých cenových kategoriích, není-li uvedeno jinak. Pro využití Webového portálu je nutná předchozí registrace Zákazníka prostřednictvím rozhraní Webového portálu. Zákazník je povinen v registračním formuláři uvést své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před potvrzením překontrolovat. Registrací Zákazník souhlasí se začleněním do databází společnosti SUPRA.ART s.r.o., a uděluje souhlas se zasíláním obchodních nabídek a sdělení, zejména dalších informací o podobném typu akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen prostřednictvím sítě společnosti SUPRA.ART s.r.o. Registrovaný Zákazník má možnost zakoupit Vstupenky na volná místa v plánu sálu či místa k stání z možných cenových úrovní požadované Akce včetně možných nabízených slev, pokud to rezervační systém umožňuje.

Registrovaný Zákazník může postupem uvedeným na Webovém portálu zakoupit Vstupenku, Produkt, Zboží a uhradit je prostřednictvím on-line platby (aktuální způsob je vždy uveden v zápatí webových stránek) dle pokynů v potvrzujícím emailu. Zákazník je povinen před odesláním požadavku na koupi překontrolovat správnost vytvořené objednávky. Kliknutím na tlačítko „Koupit"" odesílá Zákazník svůj závazný požadavek na koupi vybrané Vstupenky/Produktu/Zboží.

Vstupenka, Produkt, Zboží uhrazené on-line platbou má přidělený jedinečný variabilní symbol, který je Zákazník povinen uschovat

Vstupenky jsou zákazníkovi doručovány elektroniky. Objednaný Produkt či Zboží si zákazník vyzvedne na výdejním místě k tomu určeném, či mu bude doručeno na jím uvedenou adresu. Informace o cenách a možnostech vyzvednutí na výdejním místě či doručení jsou uvedeny vždy u nabízeného Produktu či Zboží.


V. Ceny a poplatky

Cena Vstupenky, Produktu ev. Zboží je uvedena na Webovém portálu, Platná je vždy cena v momentě nákupu. Nebude-li výslovně stanovena jinak, cena je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré předprodejní poplatky kromě případného manipulačního poplatku/ poštovného jehož výši se Zákazník dozví ještě před dokončením nákupu.

Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu pořadatelské službě Pořadatele při vstupu na místo konání Akce. Podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na Webovém portálu u příslušné Akce, případně také na Smluvním prodejním místě. V případě, že Zákazník není schopen prokazatelně doložit splnění uvedených podmínek pro poskytnutí slevy přímo na místě Akce, nebude mu umožněn vstup na Akci a ztrácí nárok na náhradu vstupného.


VI. Reklamace

Zákazník je povinen zkontrolovat Vstupenku/ Produkt neprodleně po jejich dodání či po stažení elektronických Vstupenek. Přijmutím vstupenek e-mailem zkontrolovat jejich správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich dodání elektronickou poštou (email) uvedeným na Webovém portálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výpadek smluvních prodejních míst nebo Webového portálu není předmětem reklamace.


SUPRA.ART s.r.o. jako distributor Vstupenek / Produktů nepřebírá žádnou odpovědnost za Akci pořádanou Pořadatelem/ jeho Produkt. Reklamace týkající se samotné Akce – zejména změn v jejím programu, přesunu termínů konání nebo v krajním případě zrušení Akce včetně nároků na náhradu vzniklé újmy, která by vznikla Zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí a veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na Akci je Zákazník povinen uplatnit přímo vůči Pořadateli Akce. Obdobně tak v případě reklamace Produktu. Seznam Pořadatelů včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů je dostupný na Webovém portálu zde.


V případě prodeje Zboží, kdy společnost SUPRA.ART s.r.o. je prodávajícím a nikoli pouze distributorem, se práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). z nichž zejména uvádíme následující:

a) Zákazník - Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

b) Tato zde uvedená ustanovení obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

c) Prodávající je povinen Zákazníku vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas


Zaplacením rezervace či koupí vstupenek/ produktů/ zboží souhlasí Zákazník se zněním Všeobecných a Obchodních podmínek společnosti SUPRA.ART s.r.o. Uhrazená objednávka je konečná. Vstupenky/Produkty /Zboží není možné vracet, ani vyměňovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

V případě neobdržení potvrzovací emailu, oznámí Zákazník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu reklamace@supra.art.

Zákazník je povinen si vstupenky vytisknout bez zbytečného odkladu, nejpozději do termínu konání předmětné Akce. V případě nevytištění Vstupenek v příslušném termínu dochází k propadnutí objednávky bez nároku na vrácení platby.

Na jakékoli další reklamace vycházející z porušení povinností zákazníka po úhradě vstupenek prostřednictvím Webového portálu nebude brán zřetel. Případné další sporty budou řešeny právní cestou dle právních předpisů ČR.


VII Vracení vstupného a výhrady Pořadatele

U jednotlivých Akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání Akcí jsou uváděny na Webovém portálu, případně v tisku a ostatních sdělovacích Zákazník je povinen si případné změny termínů uvedených na Webovém portálu kontrolovat a řídit se jejich zněním.

Podmínky pro vracení vstupného v případě úplného zrušení Akce určuje příslušný Pořadatel Akce do 10 dnů od zjištění této skutečnosti. SUPRA.ART s.r.o. oprávněná vracet vstupné uhrazené Zákazníkem výhradně ve výši a za stanovených podmínek na základě příkazu Pořadatele, pokud k tomuto účelu Pořadatel poskytne odpovídající finanční prostředky. Není-li tento pokyn k vracení vstupného ze strany Pořadatele udělen, musí Zákazníci uplatňovat své nároky ze Smlouvy o účasti na akci přímo vůči Pořadateli. Zákazníci budou v případě zrušení Akce informováni o způsobu vracení vstupenek na Webovém portálu, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na emailové adrese reklamace@supra.art.
Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným Pořadatelem Akce určeno jinak, vstupné se vrací převodem na bankovní účet. Zákazník je při vracení vstupného povinen vrátit vydanou Vstupenku


VIII Ochrana osobních údajů GDPR

Poučení o tom, jak naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, je předmětem zvláštního dokumentu, který naleznete zde. Zákazník souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo zákazníka.


IX Závěrečná ustanovení

Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na Zákazníky, které do smluvních vztahů s Pořadatelem a/nebo SUPRA.ART s.r.o. vstupují jako podnikatelé. Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Zákazník od Smlouvy o účasti na akci odstoupit.

Společnost nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v nabídce Akcí na Webovém portálu s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti a vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny Vstupenek , a to zejména z pokynu Pořadatele nebo i bez udání důvodu. Nejedná-li se o tiskovou chybu a z povahy věci nevyplývá jinak, mají informace a pokyny uvedené na jednotlivých Vstupenkách přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

Vstupenka může sloužit jako zjednodušený daňový doklad dle platných právních předpisů v případě, že Pořadatel dané akce je plátcem DPH. Vyžaduje-li Zákazník vystavení faktury - daňového dokladu, je potřeba zažádat o vystavení SUPRA.ART s.r.o. zasláním požadavku na emailovou adresu info@supra.art. V příapadě prodeje Produktů/zboží zákazník obdrží řádný daňový doklad.

Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2019 a společnost SUPRA.ART s.r.o. si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

Spotřebitel může v případě smluv uzavíraných on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/